El Govern assumeix la cessió gratuïta del tercer immoble necessari per a la construcció de la seu del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany

El Consell de Govern ha aprovat acceptar la cessió gratuïta a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’immoble ubicat al carrer del Convent, 31, de Llucmajor, anomenat Casa de Tomàs Montserrat, amb la finalitat de construir-hi la seu del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany.

La finalitat de la cessió és agrupar aquest immoble amb dos immobles confrontants més, propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que són la casa familiar de Toni Catany del carrer del Cardenal Rossell, 4, de Llucmajor, de la qual el Govern ja va assumir la donació, i la del número 33 del carrer del Convent de Llucmajor, coneguda com Sa Trinxa, que l’executiu va adquirir. Tot amb l’objectiu de poder construir el futur Centre Internacional de Fotografia Toni Catany.

El valor cadastral de l’immoble, de titularitat registral de ple domini a nom del Consell Insular de Mallorca amb la qualificació de bé patrimonial o propi, és de 112.289,60 €, sense càrregues ni gravàmens.

Així, una vegada la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques hagi signat tots els documents públics i privats que calguin per concloure la cessió, l’Acord es notificarà a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports; al cedent del bé, el Consell Insular de Mallorca, i a la Fundació Toni Catany, i aquesta cessió s’anotarà en l’Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Antecedents
El 12 de desembre de 2017 va tenir entrada a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques la comunicació de l’Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 9 de novembre de 2017 d’aprovació de l’expedient per a la cessió gratuïta de la titularitat de l’immoble ubicat al carrer del Convent, 31, de Llucmajor, a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El 18 de juliol de 2018, el director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va dictar la resolució d’inici de l’expedient per delegació de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.

El 24 de juliol de 2018, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques va dictar la Resolució per la qual s’autoritzava l’acceptació de la cessió gratuïta de l’immoble i la seva agrupació amb els altres dos immobles confrontants.

El 31 de juliol de 2018, la secretària general de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Púbiques va signar, per suplència del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, la Resolució d’elevació a la consellera cessionària amb la proposta d’acord al Consell de Govern per raó de la quantia de l’immoble.