El Govern de les Illes Balears atorga 400.000 euros al Teatre del Born de Ciutadella

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a atorgar el pagament anticipat d’una subvenció directa, per un import de 400.000 €, a favor de l’Ajuntament de Ciutadella, per col·laborar en el finançament de despeses d’equipament del Teatre Municipal del Born de Ciutadella.

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, per mitjà de la Direcció General de Cultura, té entre les seves funcions la difusió i el foment de la cultura, així com la competència en matèria d’equipaments culturals, entre d’altres.

El Teatre del Born és un edifici emblemàtic, situat a la plaça principal del municipi de Ciutadella. És propietat de l’Ajuntament de Ciutadella i ha sofert diverses reformes motivades per l’antiguitat de les estructures i per l’estat i les condicions de conservació deficients. El finançament d’aquestes obres es va fer efectiu des del Govern central amb càrrec als pressuposts generals de l’Estat i les primeres obres es varen adjudicar el 2011. Les obres foren assumides per l’Ajuntament de Ciutadella el 2014, però per causes pressupostàries i també de caràcter tècnic encara no s’han pogut iniciar.

Les despeses d’equipament, una vegada finalitzades les obres, resulten necessàries perquè l’Ajuntament de Ciutadella pugui finalment obrir el teatre a la ciutadania i sigui un referent en la programació cultural de les Illes Balears. L’objectiu és que el teatre sigui un dels edificis que participin en el circuit de les companyies teatrals de les Illes Balears i en la xarxa d’equipaments culturals en què participa el Govern.

Es constituirà una comissió de seguiment formada per representants de l’Ajuntament de Ciutadella i la Conselleria de Cultura, Participació i Esports per fer un seguiment periòdic de l’estat d’execució i de la tramitació administrativa d’aquest projecte d’equipament del Teatre del Born.

Les raons d’interès públic que justifiquen l’atorgament de la subvenció queden reflectides en la tramitació parlamentària dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2018, i es concreten en l’aprovació en una comissió del Parlament de l’esmena en la qual el Govern de les Illes Balears manifesta la voluntat de contribuir en aquest projecte.