Presentació del Pla de Cultura de les Illes Balears: preveu un augment del 50% del pressupost en 10 anys

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, presenta el Pla de Cultura de les Illes Balears 2018-2028, el document que ha de marcar les polítiques públiques culturals dels pròxims 10 anys.

El Pla de Cultura de les Illes Balears desplega un total de 235 mesures, 145 de les quals són mesures generals -i, entre aquestes, 40 mesures es refereixen al foment del llibre i la lectura i 35 al desenvolupament de programes de públics i inclusió social- i 90 són mesures del Pla específic de Patrimoni.

El Pla Estratègic del Patrimoni Cultural de les Illes Balears és un document que té com a objectiu planificar la gestió del patrimoni cultural per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears d’acord amb l’atribució de competències en la matèria que li atorguen els diferents textos normatius i tenint en compte l’objectiu a assolir: que el patrimoni de les Illes sigui un eix clau en el desenvolupament social, econòmic i cultural de la societat, amb actuacions equilibrades en matèria de recerca, conservació i difusió.

El Pla de Cultura de les Illes Balears es concep com el primer instrument de planificació a llarg termini en matèria de cultura. La Conselleria de Cultura, Participació i Esports vol avançar cap a un model de cultura inclusiva i igualitària que contribueixi en les transformacions socials. És per això que, entre els seus objectius, contempla la implicació de la comunitat cultural i la ciutadania en el seu desplegament, en el marc d’un treball que possibiliti el diàleg, el debat i la reflexió col·lectiva.

Millora la xarxa d’equipaments

El Pla de Cultura de les Illes Balears estableix com a prioritat planificar i millorar la xarxa d’equipaments culturals amb un augment del pressupost i l’elaboració d’un cens i mapa d’equipaments. Dins la xarxa d’equipaments culturals de les Illes Balears s’inclouen 56 museus i col·leccions museogràfiques censades, 146 biblioteques, 54 espais escènics estables o 14 sales de concerts, segons dades del 2016. El 29,9% de la població de les Illes Balears ha visitat museus i un 15,1% va anar a una biblioteca. Mai, però, s’ha realitzat un mapa general d’equipaments ni desenvolupat plans estratègics a llarg termini, partint de la diagnosi i de la identificació dels dèficits i necessitats transversals i específiques. Per tot això, el Pla de Cultura fixa un increment del 50 % del pressupost en els equipaments públics en un termini de 5 anys.

Creació del Consell de la Cultura

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports impulsa el Consell de la Cultura de les Illes Balears, la primera plataforma oberta, participativa i permanent que reunirà la comunitat cultural en la cocreació d’actuacions en l’àmbit de la cultura. Per la seva banda, el nou Observatori de la Cultura donarà resposta a la necessitat d’un major coneixement sobre el context cultural i es crearà en coordinació amb institucions i centres de recerca existents.

Millora de l’accés a la informació d’ajuts

La nova Finestra única i l’Oficina d’informació s’impulsa per tal de facilitar i garantir l’accés a la informació als creadors i agents culturals. L’Oficina d’informació cultural tendrà seu a Ca n’Oleo i horaris diversificats amb serveis d’atenció directa a càrrec de personal especialitzat.

Nou Institut d’Indústries Culturals

El nou Institut d’Indústries Culturals (ICIB) potenciarà el desenvolupament econòmic i empresarial del sector, fent especial èmfasi en l’economia social i solidària. Les empreses culturals representen un 2,5% del teixit empresarial de les Illes Balears, l’any 2017 es comptabilitzen un total de 3.085 empreses culturals. Entre aquestes, el 55,2% són empreses sense assalariats i el 26,7% amb 1 o 2 assalariats.

Lluita contra la precarietat del sector

El Codi de Bones pràctiques en Cultura vetlla per millorar les condicions laborals i socials de la creació artística.

Millora dels ajuts

Es desenvoluparà un nou programa d’ajuts per a entitats culturals que desenvolupin projectes de creació de públics, programes de mediació i programes educatius. Es farà una revisió dels programes de subvencions amb propostes com l’avançament d’un 50% de l’ajut en totes les línies o l’aplicació de clàusules laborals en totes les línies d’ajuts.

Foment de la lectura

El Pla de Cultura de les Illes Balears té cura especialment, també, en el foment de la lectura, és per això que proposa la creació de les Jornades de foment del llibre i la lectura amb activitats a Ca n’Oleo, llibreries, biblioteques i equipaments de totes les Illes Balears de gestió de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, amb una periodicitat anual.

Pla Estratègic del Patrimoni Cultural

El Pla Estratègic del Patrimoni Cultural de les Illes Balears planteja entre els seus reptes la Redacció del Pla de Gestió de la Llotja; l’assoliment d’una inversió destinada a projectes finançats amb l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) de naturalesa patrimonial d’un mínim d’un 20%; la creació d’un magatzem/reserva d’art central, per a béns patrimonials propis i d’entitats locals i projectar l’adquisició de béns patrimonials de valor que són fora de les Illes, i ampliar la política d’adquisicions a l’àmbit privat per tal d’evitar la pèrdua de patrimoni rellevant.

Per tot això, el Pla de Cultura de les Illes Balears proposa un augment del 50% del pressupost en cultura en 10 anys.

Pròximament, la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, compareixerà a la Comissió de Cultura del Parlament de les Illes Balears perquè els grups parlamentaris facin les seves aportacions al document final.