El Pla de Cultura de les Illes Balears

El Pla de Cultura té com a funció principal codissenyar les polítiques que han d’orientar el futur de les manifestacions culturals de les Illes Balears. Un document obert, avaluable i transformable que cerca la seva viabilitat i la seva perdurabilitat. És per això que té la voluntat de signar un pacte per la cultura amb el consens de la ciutadania, les administracions públiques, les institucions, les associacions i tots els grups polítics amb representació parlamentària de les Balears.

El projecte del Pla de Cultura  té com a funció principal codissenyar les polítiques que han d’orientar el futur de les manifestacions culturals de les Illes Balears.

 

Els objectius del Pla de Cultura són els de fer de la cultura un dels eixos centrals de les polítiques públiques així com generar espais de diàleg i cooperació entre els actors que configuren el teixit cultural de les Illes Balears.

També vol fomentar i enfortir els vincles entre educació i cultura per tal de situar les pràctiques culturals en un lloc central de la vida quotidiana i ciutadana i promoure i donar suport a la recerca i a la creació artística, en els marcs del respecte per la diversitat, del desenvolupament de projectes transversals i de la promoció exterior i en xarxa.

Garantir a la ciutadania l’accés democràtic als equipaments, generar espais de coparticipació i relacions de transparència entre les institucions i la ciutadania és altre de les prioritats el Pla de Cultura que vol fomentar i donar suport a noves formes d’economia cultural que contemplen el retorn social com a factor clau per a l’anàlisi dels seus beneficis empresarials.

Eixos estratègics

El Document 2 del Pla de Cultura parteix dels objectius estratègics del primer document,
per tal d’identificar eixos de treball que desplegaran diferents accions: meses de treball, línies d’acció a curt, mitjà i llarg termini i programes de participació.

Eix estratègic 1. Plataforma de participació ciutadana en l’àmbit de les polítiques culturals
Eix estratègic 2. Institucions obertes, accessibles i participatives
Eix estratègic 3. Un teixit cultural enfortit i divers
Eix estratègic 4. Les diferents economies de la cultura
Eix estratègic 5. Cultura i ciutadania
Eix estratègic 6. Perspectiva de gènere

Plataforma de participació ciutadana en l’àmbit de les polítiques culturals
L’accés a la cultura és un dret. Però, quines implicacions té el dret d’accés a la cultura? Quins mecanismes poden garantir l’exercici d’aquest dret? El dret constitucional a la cultura és garantir la igualtat d’oportunitats per accedir a les diverses comunitats entorn de les expressions i experiències culturals, és participar activament en la seva construcció i és l’accés a les normes que elaboren i avaluen les polítiques culturals.
Aquest eix desplegarà actuacions concretes per a la creació d’una plataforma o organisme basat en la democràcia directa i participativa a l’hora de prendre decisions en l’àmbit de la cultura.

Institucions obertes, accessibles i participatives
Durant molts anys, la construcció d’equipaments i infraestructures culturals va ser una de les prioritats de les administracions. Però és essencial, avui, treballar intensament en la implicació de les persones i comunitats en aquestes institucions, és necessari que s’hi relacionin de manera quotidiana, activa i a llarg termini. Cal treballar en la creació d’òrgans de govern que desbordin l’espai polític, per compartir els projectes, obrint-los a les comunitats i treballant des d’un marc col·laboratiu.

Aquest eix planteja també la necessitat de reforçar i adaptar el conjunt de les institucions culturals a les transformacions socials i tecnològiques, modernitzar-ne la gestió, professionalitzar-les i dotar-les dels recursos adequats.

Un teixit cultural enfortit i divers
Si les administracions públiques han d’invertir en les institucions, en la investigació, en el patrimoni i la memòria, també han d’afavorir situacions perquè artistes i professionals de la cultura treballin en condicions adequades. Perquè la cultura la fa la societat i és imprescindible entendre el suport al treball artístic i cultural com una inversió que reverteix directament en la ciutadania, i cal, per tant, posar en valor el retorn social de la cultura.
Desplegar mecanismes per afavorir processos culturals, facilitar eines per desenvolupar projectes tot garantint condicions de treball apropiades i sensibilitzar entorn del valor del treball creatiu, són alguns dels objectius d’aquest eix.

Les diferents economies de la cultura
Entendre l’accés a la cultura com el consum de productes i serveis que ofereixen institucions i sectors professionals i avaluar-ne l’efecte per l’impacte econòmic no ha resolt les desigualtats d’accés a la cultura i a la creació.
Tampoc les indústries culturals no han estat alienes a les dificultats de sostenibilitat econòmica en temps de crisi sistèmica i és, per tant, important crear mecanismes adequats per enfortir-les, a més d’intensificar la seva capacitat d’oferir un retorn social. I, avui, es fa necessari fomentar altres formes d’economia vinculades a la cultura, com l’economia social, solidària i/o cooperativa, que posen en valor les persones davant del lucre, treballen des de la gestió compartida i es comprometen amb la sostenibilitat mediambiental.

Cultura i ciutadania
Sota el convenciment que la gran aposta per apropar la ciutadania a la cultura és treballar des de la relació de la institució educativa amb la creació i la cultura, és necessari obrir vies per treballar en aquestes convergències.
De la mateixa manera, cal intensificar el suport a iniciatives de proximitat, públiques, privades, associatives o comunitàries que contribueixen significativament a augmentar la participació cultural i permeten reequilibrar territorialment l’acció cultural. I s’ha de fer sense oblidar que l’assoliment dels objectius que l’Eix 2 proposa, obrint les nostres institucions a la participació activa de les comunitats, resultarà essencial per a una implicació real de la ciutadania en els processos culturals.

Perspectiva de gènere

Malgrat que la incorporació de la perspectiva de gènere és un eix transversal a totes les polítiques públiques, l’àmbit cultural presenta certes especificitats en la incorporació de la perspectiva de gènere, de les dones i del feminisme.
S’han identificat una sèrie de mesures concretes que fan referència a actuacions en àmbits com la memòria, el patrimoni (material i immaterial), la producció i exhibició artístiques o intervencions a l’espai públic, que volen ser el punt de partida per obrir un debat col·lectiu.
Aquest eix, en qualsevol cas, esdevindrà transversal a totes les actuacions del Pla de Cultura i tindrà en compte la secció 1a del capítol II de la Llei d’igualtat de dones i homes, aprovada el juliol de 2016 pel Govern de les Illes Balears.

Eix transversal
El foment de la llengua catalana
Promoure actituds positives envers el català, incrementar-ne el coneixement i l’ús entre les diverses i plurals comunitats que formen la ciutadania i promoure la creació cultural en llengua catalana, és un eix transversal de totes les actuacions resultants del Pla de Cultura. En aquest sentit, el Pla d’Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021, aprovat pel Consell Social de la Llengua Catalana el juliol de 2016, inclou 136 mesures, de les quals 90 interpel·len l’àmbit cultural.

Aquí pots consultar tota la documentació relacionada amb el Pla de Cultura de les Illes Balears.