Es constitueix el Consell de la Cultura de les Illes Balears, òrgan assessor del Govern en matèria de polítiques culturals, donant resposta a un dels objectius estratègics: la creació d’espais per a la participació i democratització de la cultura

Aquest dijous dia 11 d’abril s’ha constituït el Consell de la Cultura de les Illes Balears (CCIB), integrat per més de trenta membres d’arreu de les Illes Balears. La presidenta Francina Armengol ha presidit la constitució del CCIB, que presidirà la Conselleria de Cultura.

En matèria cultural, si bé hi ha algunes plataformes territorials de participació ciutadana, no existeix un espai de participació que actuï en l’àmbit de les Illes Balears i és per això que des de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports s’ha engegat la constitució del CCIB. Per primera vegada es posa en marxa un consell de cultura com a plataforma de participació en el disseny i la planificació de les polítiques públiques.

Armengol ha recalcat la importància de la posada en marxa del CCIB i ha explicat que aquest òrgan assessor “permetrà que els nostres creadors i creadores tenguin veu i decisió a l’hora de confeccionar les polítiques culturals de la nostra comunitat”. Per la seva banda, la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha expressat que “És un compromís del Govern que hem complert, fixat com el primer objectiu del Pla de Cultura”.

El passat 30 de novembre de 2018, el Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, va aprovar el Pla de Cultura de les Illes Balears 2018-2028, el qual estableix la necessitat de crear un òrgan permanent de participació de la ciutadania en matèria de polítiques públiques culturals. És per això que s’ha creat la primera plataforma de participació sectorial i ciutadana a les Illes Balears, mitjançant un consell de la cultura que integra persones, entitats i institucions per reflexionar, debatre i dialogar entorn de les estratègies i actuacions del Govern de les Illes Balears en l’àmbit cultural. Respon a l’objectiu 1 del Pla de Cultura: la creació d’espais per a la participació i la democratització de la cultura.

Armengol també ha posat en valor el Pla de Cultura, que defineix el mapa de gestió cultural per als propers deu anys, i ha recalcat la importància de “continuar fent feina junts a través de la participació de la societat civil i les entitats que treballen dia a dia en el sector per situar la cultura en el lloc de valor que li pertoca”. De la mateixa manera s’ha expressat Tur, que considera que la formació d’aquest CCIB és només el primer pas per a unes polítiques culturals participatives, ja que el 60 % del plenari són representants d’entitats i associacions de l’àmbit cultural.

Estructura
El Consell de la Cultura de les Illes Balears s’estructurarà per mitjà dels òrgans següents: el Ple, les comissions o grups de treball, la presidència, la vicepresidència i la secretaria. El Ple es reunirà dues vegades a l’any amb caràcter ordinari, i amb caràcter extraordinari quan ho consideri oportú la persona que exerceixi la presidència o quan ho sol·licitin dues terceres parts dels membres. La composició del Ple del Consell de la Cultura de les Illes Balears ha de garantir la presència de les administracions públiques, de membres de la societat civil i d’experts i científics. La proporcionalitat serà la següent: administracions públiques i institucions culturals i acadèmiques, 40 %; representants sectorials i persones (experts, científics, periodistes, acadèmics, artistes i creadors…) i/o entitats de la societat civil que destaquin per la seva contribució o trajectòria en àmbits que tenguin especial rellevància o impacte en el desenvolupament cultural o social, 60 %.

De fet, s’ha previst que en el Ple hi participin persones no adscrites a cap administració ni a cap associació sectorial, per garantir més obertura i pluralitat de visions. Amb aquest objectiu s’ha previst que en el Ple hi participin fins a set persones, proposades per la consellera de Cultura, Participació i Esports, amb el suport de la majoria absoluta dels membres del Ple, entre persones (experts, científic, periodistes, acadèmics, artistes i creadors…) i/o entitats de la societat civil que destaquin per la seva contribució o trajectòria en àmbits que tenguin especial rellevància o impacte en el desenvolupament cultural o social.

El Ple del CCIB està integrat pels membres següents:

  • El president o presidenta, càrrec que exerceix la consellera de Cultura, Participació i Esports.
  • El vicepresident o vicepresidenta, a proposta del president o presidenta o algun dels vocals del Ple, elegit per majoria del Ple i nomenat pel president o presidenta
  • Un funcionari o funcionària de la Direcció General de Cultura, que hi ha d’actuar com a secretari o secretària, amb veu i sense vot.
  • Hi actuen com a vocals les persones següents:

– El conseller o consellera d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears o la persona en qui delegui la representació. Martí March Cerdà, Conseller d’Educació i Universitat.

– El president o presidenta del Consell de la Joventut de les Illes Balears o la persona en qui delegui la representació. Àngela Palou Ozcáriz, Presidenta del Consell de la Joventut de les Illes Balears.

– El president o presidenta del Consell Social de la Llengua Catalana (CSLC) o la persona en qui delegui la representació. Francina Armengol Socias, Presidenta del Consell Social de la Llengua Catalana (CSLC)

– El conseller o consellera de Cultura del Consell Insular de Mallorca o la persona en qui delegui la representació. Francesc Miralles Mascaró, Vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca.

– El conseller o consellera de Cultura del Consell Insular de Menorca o la persona en qui delegui la representació. Miquel Àngel Maria Ballester, Conseller de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca.

– El conseller o consellera de Cultura del Consell Insular d’Eivissa o la persona en qui delegui la representació. David Ribas Ribas, Conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa

– El president o presidenta de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) o la persona en qui delegui la representació. Joan Carles Verd Cirer, President de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).

– Membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3). Juan Montes de Oca Duran, Membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3).

– El delegat o delegada de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) a les Illes Balears o la persona en qui delegui la representació. Damià Pons Pons, Delegat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) a les Illes Balears.

– El president o presidenta de l’Obra Cultural Balear o la persona en qui delegui. Josep de Luis Ferrer, President de l’Obra Cultural Balear.

– El president o presidenta de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) o la persona en qui delegui la representació. Miquel Àngel Limón Pons, President del Consell Científic de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME).

– El president o presidenta del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears o la persona en qui delegui la representació. Andreu Ramis Puig-gròs, President del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears.

– Un representant del sector de l’educació i la mediació cultural de les Illes Balears. Joana Maria Riera Gamundí, Presidenta de Taula (Associació d’Educadores Culturals de Mallorca).

– Un representant de l’Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears. Montserrat Rodríguez Rivadulla, Vicepresidenta de l’Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears.

– Un representant de l’Associació de Dramaturgs de les Illes Balears. Jeroni Guiem Obrador, President de l’Associació de Dramaturgs de les Illes Balears.

– Un representant de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears.
Miquel Martorell Vicens, President de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears.

– Un representant de l’Associació d’Actors i d’Actrius Professionals de les Illes Balears. Pedro Mas Roa, Secretari de l’Associació d’Actors i d’Actrius Professionals de les Illes Balears.

– Un representant de l’Associació de cineastes de les Illes Balears (ACIB), Miguel Eek. President de l’Associació de cineastes de les Illes Balears (ACIB).

– Un representant de l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears. Alícia Llabrés Bernat, Presidenta de l’AAVIB (falta confirmació)

– Un representant del sector de les llibreries de les Illes Balears. Gremi de Llibreters de Mallorca

– Un representant del sindicat més representatiu en l’àmbit de la cultura a les Illes Balears o de l’organització sindical que hagi obtingut més representants en les darreres eleccions a les Illes Balears, d’acord amb els resultats oficials i d’acord amb el que estableix la normativa vigent
Lluís Segura Gelabert, STEI INTERSINDICAL.

– El conseller o consellera de Cultura del Consell Insular de Formentera o la persona en qui delegui la representació. Susana Labrador Manchado, Consellera de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular de Formentera.

– El vicerector o vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries de la Universitat de les Illes Balears (UIB) o la persona en qui delegui la representació. Joana Maria Seguí Pons, Vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries de la UIB.

– El president o presidenta de l’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) o la persona en qui delegui la representació. Montserrat Montés Montés. Vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE)

– El president o presidenta de l’Obra Cultural Balear Formentera (OCBF) o la persona en qui delegui la representació. Maria Teresa Ferrer Escandell, Presidenta de l’Obra Cultural Balear Formentera (OCBF).

– Un representant d’Editors de les Illes Balears Associats. Gracià Sánchez Font, President d’Editors de les Illes Balears Associats.

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort