Es crea el Consell de la Cultura de les Illes Balears (CCIB), nou organisme de participació, assessorament i coordinació entre institucions i teixit cultural i social en el marc del Pla de Cultura

És un òrgan consultiu que pretén la participació activa d’agents culturals i socials en la presa de decisions entorn de les polítiques culturals

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, en el marc del desplegament del Pla de Cultura de les Illes Balears, posa en marxa el Consell de la Cultura de les Illes Balears (CCIB) com a nou espai per a la participació i democratització de la cultura. La Resolució de creació d’aquest nou organisme surt publicada aquest dissabte 23 de febrer al BOIB.

El Govern de les Illes Balears pren així el compromís, a través del Pla de Cultura, de situar la cultura al centre de les polítiques públiques. És amb aquest objectiu, donar més centralitat a la cultura, que neix el CCIB, que també té la missió d’intensificar i millorar la coordinació entre els agents que conformen el teixit cultural de les Illes Balears.

Es tracta d’un organisme de caràcter participatiu i consultiu, constituït per representants de l’administració, associacions sectorials i entitats i persones de diferents àmbits com l’educació, la joventut, la comunicació, la llengua, representants insulars i sectorials i persones independents de diferents contextos culturals i socials. El CCIB estableix un percentatge del 40% de representants institucionals i un 60% de representants de la societat civil.

Funcions

Entre les seves funcions hi ha les d’elaborar propostes i informar sobre les mesures principals en matèria de cultura del Govern de les Illes Balears; contribuir a fer del Consell de la Cultura un organisme obert a la societat, a través d’una metodologia de treball participativa, col·laborativa, eficaç i flexible; proposar membres dels jurats o comissions o participar en la definició dels sistemes d’ajuts i fons per a projectes culturals, entre d’altres.

Composició

El Consell de la Cultura de les Illes Balears s’estructura en: el Ple, les comissions o grups de treball, la Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria. El Ple està constituït per 40 representants institucionals i socials, entre els quals 16 són representants d’institucions, 16 representants d’associacions sectorials, 7 persones (expertes, científiques, periodistes, acadèmiques, artistes…) i/o entitats de la societat civil amb una trajectòria destacada en l’àmbit cultural i 1 representant sindical. Les associacions sectorials proposades com a vocals del Ple són les d’àmbit balear, però es preveu la inclusió d’altres associacions d’àmbit insular, en el cas que algun sector no estigui organitzat a les Balears. En qualsevol cas, el Ple pot aprovar la incorporació de nous membres.

El Ple és el màxim òrgan de direcció del CCIB, la Presidència l’exercirà la consellera de Cultura, Participació i Esports, qui tendrà funcions operatives i la capacitat i voluntat de delegar a la Vicepresidència, que pot ser proposada per qualsevol membre del Consell de la Cultura i és elegida per majoria del Ple. Actua com a òrgan de participació en el desenvolupament de polítiques i actuacions culturals, contribueix a la diagnosi del sector, a establir els objectius i mesures prioritàries, aprova les línies d’actuació i el programa anual del CCIB, aprova les seves normes de funcionament intern i emet informes dels avantprojectes de llei i disposicions normatives que afectin l’àmbit cultural.Finalment, també és funció del Ple acordar i aprovar les comissions o grups de treball que tenen com a objectiu emetre informes, elaborar documents i proposar actuacions concretes en l’àmbit de la cultura, que poden ser sobre qüestions específiques o transversals i, així mateix, poden incloure a altres persones que puguin contribuir amb les seves aportacions en un tema determinat.

 

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort