Millores en les condicions per a la mobilitat en l’àmbit de les arts visuals, amb l’avançament de despesa, l’augment de pressupost fins 300.000 euros i el foment d’activitats amb destí, localització o origen a Formentera o de creadors o col•lectius formenterencs.

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts per part de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2019, que augmenten de 225.000 € fins als 300.000 €.

S’hi incorporen millores en les condicions per als projectes de promoció exterior, l’avançament del 50% del pagament de la despesa a partir dels 300 € i des del moment que es publica la resolució, i la clàusula de Formentera que estableix una puntuació afegida en les valoracions per a les activitats amb destí, localització o origen a Formentera o de creadors o col·lectius formenterencs.

Com les línies de literatura, música i arts escèniques, la d’arts visuals incrementa dels 225.000 € anuals, el 2018, als 300.000 € el 2019, i s’incorporen a l’opció b (activitats de projecció exterior) les prestacions de trasllat, allotjament i manutenció previstes a l’opció a (mobilitat). A més, els màxims d’imports d’ajuda augmenten progressivament en proporció al nombre de persones desplaçades.

S’estableixen dues línies de subvenció:

a) Suport a la mobilitat d’artistes, comissaris i agents culturals de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears.

S’inclouen les despeses derivades del desplaçament (viatge d’anada i tornada per assistir a l’activitat en la qual se participa), allotjament, manutenció i les quotes d’inscripció o d’acreditació a fires, festivals, jornades professionals i/o residències d’arts visuals. Per projecte s’accepta un màxim de dos tècnics. Les despeses subvencionables són:

– El desplaçament de càrrega i dels artistes, comissaris i agents culturals. Només s’accepten bitllets en classe turista.
– Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.
– Les despeses de lloguer de vehicles per al desplaçament.
– El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.
– Les quotes d’inscripció o d’acreditació a fires, festivals i/o jornades professionals de l’àmbit de les arts visuals
– Les despeses de manutenció.

b) Suport a activitats de projecció exterior de l’àmbit de les arts visuals.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades de:

– La producció d’obra vinculada a l’activitat de promoció, fins a un màxim de cinc mil euros (5.000 €), sempre que es pugui justificar amb factures. Només es subvencionen les despeses de producció d’obra d’artistes balears.
– El desplaçament d’artistes, comissaris i agents culturals de les Illes Balears, fins els màxims prevists al punt 4.3. Per projecte s’accepta un màxim de dos tècnics. Només s’accepten bitllets en classe turista.
– Les despeses de manutenció.
– El transport de concentració i dispersió de l’obra.
– La pòlissa clau a clau.
– El muntatge i desmuntatge.
– Les despeses d’allotjament, fins els màxims prevists al punt 4.3., sempre que es puguin justificar amb factures.
– El lloguer de l’espai.
– Les quotes d’acreditació i/o el lloguer de l’estand a fires.
– Els honoraris de persones i contractació de serveis professionals.
– L’edició i traducció de material gràfic i de promoció.
– L’assegurança mèdica en el cas de residències d’artistes o comissaris.
– El quilometratge, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic.

Publicació de la resolució al BOIB